Tjänster

apendos fokus ligger inom ECM- och BPM-områdena, och därför har vi utformat våra tjänster runt dessa fält genom att samla erfarenheter från ett stort antal projekt i en tjänsteportfölj.

Vi rekommenderar att ett införande av ECM och BPM-lösningar utformas som plattformsdesign, men att införandet sker i flera delleveranser. Fördelen med detta är att införandet kan ske snabbt för prioriterade delar, samtidigt som det sker på en design ni kan växa i.

Våra tjänster kan sammanfattas i nedanstående områden:

Strategi

Här kan någon av våra seniora konsulter anlitas för att hjälpa till med att utforma strategier runt införandet av enskilda lösningar eller hela plattformar, allt från att vi under en begränsad period går in med ett linjeansvar under uppbyggnadstiden till en mer rådgivande roll.

 

Analys och design

Denna tjänst utgör i regel första fasen i ett införandeprojekt men kan även avropas separat för framtagande av ett beslutsunderlag. Analysen kan omfatta såväl varför en lösning kan införas, d.v.s. en nyttoanalys som adresserar de utmaningar er organisation står inför, som hur en lösning skulle kunna införas. Resultatet utgörs av en rapport som fungerar som beslutsunderlag för ett införande.

Införandeprojekt

Denna tjänst omfattar ett helhetsåtagande för ett införande av våra lösningar. Ett införandeprojekt kan ingå som en del i ett större förändringsprogram ni driver men kan också vara ett fristående projekt vi driver tillsammans med er projektledare. Projektet omfattar vanligen följande tjänster:
 • Leveransledning
 • Design
 • Installation
 • Konfiguration
 • Anpassningar och integration
 • Testning
 • Utbildning
 • Förvaltningsöverlämnande 
Ett införandeprojekt inleds alltid av en analys- och designfas (se ovan) för att fastställa informationsmodell, konfiguration, integration, införandemodell, leveranser, ambitionsnivå m.m.

Införandeassistans

Till skillnad från införandeprojektet (ovan) utgörs införandeassistansen av en mer fristående tjänst, där vi tillför kompetens till ert projekt enligt ovan.

Förvaltning

Efter införandet kan vi hjälpa till med såväl teknisk som funktionell förvaltning av lösningen genom vår AM-tjänst (Application Management). På så sätt kan ni successivt bygga upp optimal kompetens på området, alternativt låta oss hantera denna kompetensförsörjning.

 

Övriga tjänster

Enhanced lifecycle management

GDPR-säkra IBM Content manager OnDemand
med händelsestyrd gallring - länk till produktblad
 • IBM Premium Busines Partner - Enterprise Content Award - Winner 2013
 • HIT-bolagen 2014

Vi samarbetar med

 • IBM – Premier Business Partner
 • Kofax
 • Spigraph

Vi stödjer

 • BRIS – Barnens rätt i samhället
 • Barncancerfonden
 • Non Fighting Generation Sweden